Hướng dẫn sử dụng Cloudflare Email Routing để tạo Mail Domain miễn phí

A. Giới thiệu Cloudflare Email Routing

  • Cloudflare Email Routing cho phép chúng ta chuyển tiếp từ địa chỉ Email tên miền riêng tới hòm thư cá nhân của chúng ta hoàn toàn miễn phí.
  • Tuy nhiên dịch vụ này hiện tại chỉ mới cho phép nhận Email chứ chưa cho phép gửi Email đi, nếu bạn cần gửi Email đi có thể tham khảo một số dịch vụ miễn phí như Zoho hoặc Yandex, hoặc các dịch vụ mất phí như Office 365 hoặc Google Workspace

B. Một số lưu ý

  • Sau khi thiết lập xong thì Cloudflare sẽ là nơi quản trị tất cả các bản ghi DNS (DNS Record) của các bạn, sau này các bạn cần trỏ domain đi đâu thì hãy vào Cloudflare để trỏ
  • Bạn nào đang dùng một địa chỉ Email nào đó trên Domain thì không nên làm theo bài này để tránh xung đột, hầu hết các địa chỉ Email giờ đều có tính năng chuyển tiếp và Catchall rồi

C. Trình tự thực hiện

Bước 1: Đầu tiên chúng ta cần có một domain bất kì và một tài khoản Cloudflare miễn phí. Login vào Cloudflare và chọn Add a site, nhập Domain vào và chọn Add site

Bước 2: Chọn gói miễn phí và chọn Continue

Bước 3: Tại bước này Cloudflare sẽ quét và liệt kê các DNS Record đang có của bạn, các bạn chỉ cần kiểm tra xem đúng hay không, tắt bật Proxy nếu cần và bấm Continue

Bước 4: Copy 2 NameServer của Cloudflare và thay đổi trong trang quản trị Domain của bạn Bước 5: Chọn Done, Check nameserver 

Bước 6: Sau khi có Email báo thành công từ Cloudflare, bạn chọn Email -> Getting Started và Skip Getting Started

Bước 7: Bạn quay trở lại mục Email, rồi bạn cuộn xuống phần Destination addresses, click mục Add destination address

Bước 8: Tại đây bạn điền EMAIL CÁ NHÂN của các bạn vào, sau đó kiểm tra Email để xác thực

Bước 9: Tại phần Email DNS records, bạn chọn Add Records Automatically để Cloudflare tự động thêm các Record liên quan tới gửi/nhận thư vào Domain của bạn

Bước 10: Tại phần Custom addresses, hãy tạo một địa chỉ Email theo Domain của bạn, và lựa chọn địa chỉ Email cá nhân bạn vừa thêm vào từ bước 8.
Ví dụ như hình thì bất cứ Mail nào gửi tới địa chỉ contact@vietnamesecoupon.net sẽ được tự động chuyển tiếp sang địa chỉ @gmail.com cá nhân của bạn

Bước 11: Tại phần Catch-all address các bạn có thể thiết lập nếu cần thiết
Giải thích về Catch-all address, Catch-all address sẽ dùng để xử lí các Email nào có đuôi là Domain của bạn nhưng không nằm trong danh sách Custom addresses.
Bạn có thể lựa chọn là Drop (Vứt bỏ) hoặc là chuyển tiếp thư này tới một Email nào đó
Điều này rất tiện cho các bạn làm reg tài khoản, ví dụ bạn cần reg 1000 tài khoản cùng có đuôi là domain của bạn thì trước đây các bạn phải login vào 1000 cái hòm thư để quản lí, thì từ nay các bạn chỉ cần dùng 1 hòm thư duy nhất là được

 

 

Posted in: Domain, Webmaster

Comments are closed.