Download Lightroom 5 Full Key

B1: Tải file cài đặt tại đây và chạy lên: http://bit.ly/lr5kiet

B2: Yes

B3: Next

B4: Finish

B5: OK

B6: Next

B7: I accept -> Next

B8: Next

B9: Install

B10: Chạy Lightroom 5 lên, chọn I have a serial number và click Next

B11: Nhập key1160-4258-9955-6395-9831-5356

B12: Bỏ trống và Click Finish

B13: Continue là xong rồi

Posted in: KEY SOFT

Comments are closed.